Opposite: Epikos, 1999. White bronze, 21×20 x11.5 in.