Cai Guo-Qiang, Clear Sky Black Cloud, 2006. Black smoke shells over the Metropolitan Museum of Art.